Site Overlay

Tìm kiếm nhanh tên sheet trong file excel có nhiều sheet (find sheet name)

6 thoughts on “Tìm kiếm nhanh tên sheet trong file excel có nhiều sheet (find sheet name)

  1. Cảm ơn bạn, nhờ clip này mà mình chuyển đến sheet cần nhanh hơn rất nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *