Site Overlay

[SA.47] Bệnh nhân sau hút thai 1 tuần. hiện tại sốt nhẹ.

6 thoughts on “[SA.47] Bệnh nhân sau hút thai 1 tuần. hiện tại sốt nhẹ.

  1. Nội mạc mỏng, lòng tc có dịch echo trống và phần phản âm=> máu cục or mô nhau=> dùng Doppler màu pb ko thấy Doppler màu (có lẻ ad chưa cài đặt chưa phù hợp: phải PRF thấp nhất, gain cao nhất đến tới hạn nhiễu và lúc khảo sát phải giữ yên đầu dò) nhưng có vài nốt tăng âm nên nghĩ mô nhau là phù hợp.
    Dịch lòng TC (xin xem thêm mô tả) ((Bs. Nguyen Dinh Ho)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *