Site Overlay

Phân tích cấu trúc sóng dòng Dầu Khí (27/9/2019): Chờ GAS!Dòng P được xếp vào nhóm cổ phiếu phi thị trường. Đại diện cho các nhóm cổ phiếu vận động tương quan với giá cả hàng hóa hoặc các nhóm cổ phiếu có đặc tính cô đặc cao.
Dòng P có đặc trưng chạy sóng lệch pha với các nhóm cổ phiếu thị trường. Nhóm này thường tăng giá vào các giai đoạn điều chỉnh/tích lũy của thị trường chung hoặc của các nhóm cổ phiếu thị trường như Bank, BĐS, Chứng khoán.

source: https://tim2lead.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://tim2lead.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *