Site Overlay

Lập Trình Mạng Java – Kết nối SQL Server TCP Bài 1

2 thoughts on “Lập Trình Mạng Java – Kết nối SQL Server TCP Bài 1

  1. cho e hỏi sao cái class.forname() với url, sao mỗi người cho 1 kiểu vậy ạ? lấy cái đường dẫn tên đó ở đâu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *