Site Overlay

Hình ảnh nốt và khối ở Gan trên siêu âm (DR. Cảnh – BV ĐHYHN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *