Site Overlay

Duyên Hải, Lào Cai: Ngang nhiên xông vào nhà dân để… chém người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *