Category: Uncategorized

Những loại thuế mà hộ kinh doanh phải nộp

Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước, thể hiện sự phát triển kinh tế của một quốc gia. Do đó mà nghĩa vụ thuế là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi tổ chức, cá nhân khi đáp ứng được những điều kiện nộp …