Site Overlay

Cách đặt Tab đơn giản trong Word 2010

7 thoughts on “Cách đặt Tab đơn giản trong Word 2010

  1. Chia cột, chèn hình, chữ cái lớn, chèn khung trong Word 2010
    https://www.youtube.com/watch?v=Y53LNfKBHWs&t=170s

  2. Tạo bảng – Chèn, xóa Cột – Chèn, xóa Hàng – Gộp Ô trong Word 2010
    https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=0u5k7y5wcGM&t=92s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *