Site Overlay

Bài thực hành kỹ năng thực hiện thủ thuật đặt sonde dạ dày qua đường mũi. Lớp YAK29, nhóm 2, tổ 2